Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Al. Partyzantów 28, 24-100 Puławy

Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej PCOW.

Data publikacji strony internetowej: 02.02.2024

Data ostatniej dużej aktualizacji: 02.02.2024

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego w Puławach jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/),

z którego wynika, że strona internetowa Stacji osiągnęła wynik 94,59 pkt. na max. 100 pkt.

( link do wyniku w : /en/pagecheck2.0/?uuid=1a3b8b2c-b42a-486a-9874-bebb9e47bc55 )

Występujące w raporcie błędy dotyczą:

– niektóre linki zapewniają nie dość wyraźny tekst,

– częściowo występuje niedostateczny kontrast między kolorami pierwszego planu i tła według progów współczynnika kontrastu WCAG.

Powyższe błędy zostały wyeliminowane poprzez dodanie specjalnej zakładki, która umożliwia użycie na stronie następujących funkcjonalności ułatwiających:

zmianę kontrastu;

podświetlanie linków;

powiększanie czcionki tekstu;

zwiększanie odstępów pomiędzy tekstami;

zatrzymanie animacji;

ukrywanie obrazów;

ułatwienia dla dyslektyków;

zastosowanie kursora;

zmianę wysokości linii;

podpowiedzi;

wyrównanie tekstu.

Aktualizację deklaracji sporządzono na podstawie samooceny – w dniu 2024-01-29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Wojewoda, adres poczty elektronicznej: sekretariat@domdzieckapulawy.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 818863343. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze w Puławach, posiada trzy wejścia. Dwa od strony al. Partyzantów tj. jedno wejście do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 i Nr 2 oraz drugie wejście do Regionalnego Centrum Kształcenia-Ustawicznego. Trzecie wejście należące do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 znajduje się od strony tzw. podwórka i umożliwia wjazd do budynku osobom poruszającym się m.in. na wózkach inwalidzkich. Ponadto przy tym wejściu znajduje się winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Korzystanie z windy możliwe jest po uprzednim zawiadomieniu pracownika PCOW. Przy drzwiach wejściowych należących do PCOW umieszczony jest dzwonek z sygnałem dźwiękowym. Budynek jest trzykondygnacyjny z dwiema klatkami schodowymi. Na parterze usytuowana jest łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe oraz drzwi wewnętrzne na korytarzach w budynku są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – brak jest możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.